Flere barnehageplasser, maksprisen forblir på samme nivå og ekstra tiltak for sårbare barn. Her er de viktigste punktene for småbarnsfamilier fra forslaget til statsbudsjett for 2016 som ble lagt fram i dag.

Sist oppdatert: 7. oktober 2015

Kortere ventetid på barnehageplass for barn født etter 1. september
Regjeringen setter av 400 millioner kroner til et mer fleksibelt barnehageopptak. Kommunene kan da opprettet inntil 2600 nye barnehageplasser, og målet er å gi familier med barn født etter 1. september kortere ventetid på barnehageplass.

Maksprisen blir 2655 kr per måned
Maksprisen i barnehagen holdes på samme nivå som i 2015, og er fra 01.01.16 2655 kroner per måned (29 205 kr per år).

Økt kvalitet i barnehagene
Over 440 millioner kroner vil bli brukt på å fremme kvalitet i barnehagene neste år, det er 160 millioner kroner mer enn i fjor.

Fortsetter ordninger for familier med lav inntekt
Familier med lav inntekt får fortsatt rimeligere barnehageplass. Ordningen med gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt blir også videreført. Fra 01.08.16 er inntektsgrensen foreslått satt til 417 000 kroner.

Ønsker flere minoritetsbarn og barn fra lavinntektsfamilier i barnehagen
Regjeringen vil bevilge 10 millioner kroner til kommunalt informasjons- og rekrutteringsarbeid på barnehagefeltet. Målet er å få flere barn fra familier med lav inntekt og med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene.

Engangsstønaden økes noe
Regjeringen foreslår å prisjustere engangsstønaden ved fødsel og adopsjon fra 44 190 kroner til 45 295 kroner per barn.

Forenkler regelverket rundt overgangsstønaden
Stortinget har i år vedtatt flere endringer i folketrygdens regler om stønad til enslig mor eller far. Målet er å forenkle regelverket og understøtte målet om selvforsørgelse ved arbeid. For 2016 foreslås en bevilgning 2 580 millioner kroner til overgangsstønad.

Flere barn skal få tilbud om samtaler ved samlivsbrudd
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til familievernet med 5 millioner kroner for å kunne gi flere barn tilbud om barnesamtaler ved samlivsbrudd. Arbeidet med å gi flere barn tilbud om samtale i forbindelse med mekling er i gang. Dette er en klar prioritering for familievernets arbeid i inneværende år, og foreslås ytterligere styrket ved økt bevilgning i 2016. Målet er å sikre at barnas perspektiv kommer fram og at interessene og behovene til barn blir ivaretatt.

Bedre hjelp til sårbare barn
Regjeringen vil sikre sårbare barn hjelp tidlig, og foreslår totalt 30 millioner kroner – slik at loven om pålegg av hjelpetiltak i hjemmet kan tre i kraft fra 1. april 2016. Denne nye loven vil gi utvidet mulighet til å pålegge foreldre hjelpetiltak fra barnevernet.

Flere førstegangsforeldre skal få hjelp med relasjonen til barna
Programmet Nurse Family Partnership hjelper førstegangsforeldre til å få en god utvikling av foreldre/barn-relasjonen og styrker utviklingskårene for barna. Det skal legges vekt på å følge opp utsatte familier som trenger ekstra støtte over tid gjennom blant annet hjemmebesøk. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til programmet med 7 millioner kroner.

Vil du vite mer om statsbudsjettet? Se www.statsbudsjettet.no

Hva synes du om artikkelen?