Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne er ikke bekymret for at norske mødre ikke får nok tid å hente seg inn etter fødselen. Leder av Arbeiderpartiets familieutvalg, Martin Henriksen, er uenig i at likestillingen har gått for langt.

Sist oppdatert: 18. november 2015

I blogginnlegget Får norske mødre nok permisjon? setter allmennlege Kari Løvendahl Mogstad søkelys på at den norske barselpermisjonsløsningen ikke er i tråd med EU/EØS-regelverk som sikrer mor minst 14 uker barselpermisjon. I Norge er det bare 10 uker forbeholdt hver av foreldrene. 26/36 uker avhengig av dekningsgrad utgjør en fellesdel som foreldrene kan dele slik de ønsker. Barne-, likestillingg og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) synes ikke det er et problem. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto: Ilja C. Hendel– Norge har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, som gir en unik mulighet for begge foreldre til å kombinere familie og arbeid. Regjeringen har tillit til at den enkelte familie fordeler stønadsperioden ut i fra foreldrenes ønsker og behov. Regjeringen fører en familiepolitikk bygget på valgfrihet og fleksibilitet, siden barn og familier er forskjellige og har ulike behov. Vi ønsket derfor en lengre fellesperiode, og utvidet denne med åtte uker i 2014. Jeg legger til grunn at mors helsetilstand og restitusjonsbehov etter fødsel selvsagt er del av foreldrenes vurderinger av hvordan de fordeler fellesdelen seg imellom, sier Horne til Babyverden.

Ikke alltid far kan ta av fellesperioden
Hun presiserer at det også finnes hindre som kan gjøre at far ikke kan ta av fellesperioden, slik at den må tilfalle mor. 

– Jeg vil legge til at dersom far skal ta mer enn sin kvote, stilles det krav til at mor er i aktivitet som jobb eller studier, eller at hun er syk eller skadet, og derfor avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Dette innebærer at hvis mor ikke oppfyller aktivitetskravet, kan ikke far ta ut av fellesperioden, sier Horne. 

Mor tar ut mest permisjon uansett
Selv om regjeringen har lagt opp til at hver familie kan fordele fellesperioden slik de selv vil, har det ikke skjedd så store endringer i hvem i familien som er hjemme med barnet. Så selv om lovverket ikke er i tråd med EU/EØS-regelverk, ser det ut som praksisen er det.

– I så å si alle tilfeller tar mor ut deler av fellesperioden i tillegg til sin egen kvote. Ifølge statistikk fra NAV, tok kvinner ut hele 77 prosent av det totale antall foreldrepenger som ble utbetalt i 2014. Jeg er derfor ikke bekymret for at norske kvinner ikke får en tilstrekkelig restitusjonsperiode etter fødsel, sier Horne.

Synes ikke likestillingen har gått for langt
Martin Henriksen leder familieutvalget i Arbeiderpartiet, og er heller ikke helt enig i det Løvendahl Mogstad skriver. 

Leder av Arbeiderpartiets familieutvalg, Martin Henriksen. Foto: Stortinget/Terje Heiestad– Jeg er enig i at mer av foreldrepermisjonen bør øremerkes mor, men mer bør også øremerkes far. Vi bør i alle fall opp til 14 uker til hver av foreldrene igjen. Vi har også fått innspill, blant annet fra  barne-, familie og likestillingsombudet, om å se på muligheten for å holde barseltiden, altså de første ukene etter fødselen, utenfor slik at både mor og far har sine tilmålte uker etter denne tiden. Dette er innspill vi vil vurdere, sier Henriksen. 

Mor tar 10 måneder, far 1 ½ måned permisjon
Han tror ikke fordelingen foreldrene imellom er så vanskelig, eller at mødre føler seg jaget ut i arbeidslivet igjen kort tid etter fødselen. 

– Vi trenger ikke å fikse problemer som ikke finnes.  I praksis tar mødre i snitt ut ti måneder barselpermisjon, og menn halvannen måned. For det overveldende flertallet er problemstillingen Løvendahl Mogstad skisserer ikke et stort problem. Jeg har heldigvis ikke hørt om kvinner som har blitt tvunget ut i arbeid av partneren sin før barselperioden er over, for at han skulle ha mer av fellesperioden, sier Henriksen. 

Far tar bare fedrekvoten
Henriksen mener at hele familien har godt av at far tar mer permisjon, og synes det er trist at regjeringen har kuttet i permisjonstiden øremerket mor og far. 

– Jeg er uenig i at likestillingen har gått for langt. Menn tar sjelden mer permisjon enn fedrekvoten. Regjeringen har selv sagt at de regnet med at fars permisjonstid kom til å gå ned da  mødre- og fedrekvoten ble senket til ti uker. Dessuten er det dårlig tilrettelagt på mange arbeidsplasser for at far kan være lenger hjemme, sier Henriksen. 

Henriksen ser gjerne at både mor og far får minst 14 tilmålte uker. Han mener antallet uker bør være likt. 

– Det gir signal om at begge foreldrene er likeverdige, det fremmer likestilling, og begge foreldrene får en rimelig del av permisjonen sammen med barnet. Fedrekvoten er inngangen til en likeverdig familie, og når far tar mer permisjon bidrar det også til å utjevne ulikhetene i arbeidslivet, sier han. 

Henriksen mener også at familien har det bedre når far er mer hjemme med barnet. 

– Forskning har vist at i de familiene hvor far tar mer permisjon, har hele familien det bedre. Fars tilstedeværelse hjemme gir en verdi både for barnet og foreldrene, som oftere opplever å ha et godt parforhold, sier han. 

Han mener at med flere uker øremerket hver av foreldrene, er barselpermisjonsløsningen god. Men han ønsker å bedre tilbudet til familier med spesielle utfordringer, og ser gjerne mer bruk av ordninger som familievikar hjemme hos dem som trenger det. 

Ønsker far på banen tidligere
Henriksen ønsker at far i større grad også skal på banen i svangerskapet og rundt fødselen. 

– For få år siden var det ikke vanlig at far var med på fødselen. I dag opplever kvinner å ha mer støtte av partneren. Jeg tror at fars tilstedeværelse både før, under og etter fødselen styrker familien. Da ligger alt bedre til rette for en god fordeling av omsorgen for barnet, og familien er bedre rustet ved eventuelle helseproblemer etter fødselen, som for eksempel fødselsdepresjon, sier Henriksen. 

Han er selv far til en gutt på 1 ½ år. Med ham tok han bare ut fedrekvoten. 

– Jeg har store ambisjoner om å ta ut mer neste gang, avslutter han.

Hva synes du om artikkelen?