ved Hilde Opoku

Sist oppdatert: 2. september 2013

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Svar: Miljøpartiet De Grønne har ikke programfestet tidlig ultralyd. Vi mener dette bør forbeholdes de i risikogrupper, og der det er medisinske grunner til å undersøke fosteret.

2. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok?

Svar: Vi er opptatt av et helhetlig omsorgs- og helsetilbud. Mange kvinner ønsker å føde i eller nære hjemmet. Vi er derfor bekymret for at mange lokale fødesteder og sykehus avvikles.

3. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden?

Svar: Vi er fornøyd med helsesøsters hjemmebesøk etter fødselen, både for å trygge mor og ivareta barnets sikkerhet. Det er viktig at tydelig informasjon om hvor man kan får veiledning og støtte om man ønsker det blir gitt – og at det er lav terskel for både å oppsøke støtte og motta slik støtte hjemme om det er ønskelig.

4. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Svar: Vi har ikke tatt et endelig standpunkt til hvor lang foreldrepermisjonen bør være, og hvordan den skal fordeles mellom foreldrene, men ønsker primært større fleksibilitet enn det vi har i dag.

5. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Svar: Vi mener det er grunnlag for å vurdere størrelsen på engangsstønaden, og samtidig sikre at flere grupper har like rettigheter.

6. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Svar: Vi er opptatt av at familier skal kunne gi god omsorg til sine barn. Økonomisk forutsigbarhet er da viktig. Barnetrygden tildeles flatt, uavhengig av økonomiske forutsetninger. Vi ønsker å vurdere om andre tiltak enn økning av barnetrygden kan være aktuelt for å ha en mer målrettet støtteordning til barnefamilier.

7. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. september)?

Svar: Miljøpartiet De Grønne har programfestet; Sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak etter at barnet har fylt ett år. Foreldre skal ha reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud.

8. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Svar: Vi ønsker ikke å fjerne maksprisen.

9. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon – hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Svar: Vi ønsker en restriktiv holdning til disse emnene.

10. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Svar: Miljøpartiet De Grønne vil opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1-3 år, slik at familier kan ha en reell valgmulighet for hvordan de vil organisere livet sitt mens barna er små. Vi setter som vilkår at kontantstøtten må tas ut i form av redusert arbeidstid og at tiden hjemme med barnet fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som foreldrepermisjonen.

11. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Svar: Vi har programfestet at vi ønsker økt voksentetthet i barnehagene for de mellomstore ungene. Det må være ett minimumskrav til fagutdanning ved den enkelte enhet – men mulig å ansettes utfira egnethet også. Alle ansatte må få etter og videreutdanning gjennom jobben.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Svar: Miljøpartiet De Grønne er opptatt av god og riktig ernæring, gjerne økologisk. Den nye nasjonale veilederen for mat i barnehager viser at kostholdet for de minste i barnehagen må bedres. Vi har ikke programfestet å innføre varmt måltid hverdag – men vil bidra til at barna får den næringssamensetningen som anbefales gjennom en aktiv barnehagedag. (Dette er et svært krevende tiltak, men med gode kommunale innkjøpsordninger, fysisk tilrettelegging og opplæring av ansatte kan det raskt gjennomføres. Kursing og veiledning av foreldre har også vist seg å være effektivt for å sikre oppfølging og oppmuntring gjennom dagen).

13. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Svar: Miljøpartiet De Grønne ønsker en omlegging av samfunnet som dreier bort fra materielle verdier og økonomisk stress, med mere tid til omsorg og fritid. Vi jobber for en kjemikaliefri hverdag, for at gravide ikke skal overføre giftstoffer fra blant annet eget matinntak til fosteret. Og vi jobber for at barna skal vokse opp i et samfunn som aktivt motarbeider menneskeskapte klimaendringer, tap av artsmangfold og andre miljøødeleggelser.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelHuskeliste for andre trimester
Neste artikkelEn sprø fødselshistorie
DEL