ved Kari Kjønaas Kjos, medlem av Helse- og omsorgskomiteen

Sist oppdatert: 3. september 2013

1. Ultralyd: Ønsker dere å innføre tidlig ultralyd (uke 12) for alle gravide?

Svar: For de som ønsker dette.

2. Fødetilbud: Er fødetilbudet i Norge godt nok?

Svar: Nei. Vi mener det er viktig å styrke jordmortjenesten i kommunene. Vi er også sterkt kritiske til sommerstengte fødeavdelinger, nedbemanning og nedleggelse av fødestuer.  Vi mener derfor det må innføres en individuell rett til følgetjeneste for gravide med mer enn én times reisevei til fødestedet, dersom den gravide selv ønsker dette, og at dette primært må utføres av kvalifisert personell som lege eller jordmor.

3. Tidlig hjemreise fra barsel: Hvordan vil dere sikre god nok oppfølging av mor og barn etter hjemreise fra føden?

Svar: Vi har foreslått at det bør gis tilbud om hjemmebesøk i løpet av de første to ukene etter fødselen til alle, og har bedt Regjeringen vurdere en endring i helsestasjonsprogrammet. Vi kjenner til at antall fødende som får til amming kan se å ha gått ned etter at liggetiden gikk ned. Dette er noe vi er opptatt av og ønsker forlenget liggetid for de som trenger det. Vi vil også understreke at det ved tidlig hjemreise fra fødeavdelingen må sikres en kompetanse for å utføre nødvendige medisinske undersøkelser av den nyfødte som hørselsscreening og nyfødtscreening i form av blodprøve for å oppdage sjeldne, men alvorlige, medfødte sykdommer.

4. Permisjon: Hvor lang bør foreldrepermisjonen være? Og hvordan skal den fordeles mellom foreldrene?

Svar: Fremskrittspartiet ønsker ikke å korte ned på lengden av foreldrepermisjonen, men  har fremmet forslag om å gi familien full frihet til å dele den mellom mor og far, og at far på selvstendig grunnlag opparbeider seg rett til foreldrepermisjon. Dette mener vi er svært viktig, for Norge er ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet det eneste landet i Norden som ikke har gitt far fullt ut selvstendig opptjeningsrett i forbindelse med svangerskap og fødsel. Vi vil også understreke at selvstendig næringsdrivende også bør ha gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel.

5. Engangsstønaden: Ønsker dere å endre beløpet for engangsstønad ved fødsel?

Svar: Nei, vi har heller prioritert å gi fedre mulighet for uttaksrett til foreldrepermisjonen. Med en slik ordning vil færre familier ha behov for engangsstønad.

6. Barnetrygden: Barnetrygden har stått stille lenge. Hva vil dere gjøre med den?

Svar: Den har stått stille i 16 år, og i lys av debatten om fattigdom og ulikheter blant småbarnsfamilier har vi lagt inn i våre budsjetter at denne skal indeksreguleres årlig.

7. Barnehageopptak: Holder det med ett barnehageopptak i året? Skal alle barn ha rett til barnehageplass ved fylte ett år (også de født etter 1. september)?

Svar: Nei. Vi ønsker løpende opptak. Vi mener i dagens likestilte samfunn, at vi ikke under noen omstendigheter skal diskriminere barn som er født til en gitt dato.

8. Maksprisen: Ønsker dere å endre eller fjerne maksprisen på foreldrebetaling i barnehage?

Svar: For Fremskrittspartiet er maksprisen et viktig virkemiddel for sosial utjevning, og for å sikre alle foreldre og barn reell mulighet til barnehageplass. Den skal ikke opp.

9. Surrogati, eggdonasjon og anonym sæddonasjon – hva er ditt parti sin holdning til disse emnene?

Svar: Fremskrittspartiet støtter ikke surrogati som metode for å skaffe seg barn. Dersom egg- eller sæddonasjon skal finne sted, er det etter vårt syn, en forutsetning at donor er kjent.

10. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan?

Svar: Fremskrittspartiet var imot at kontantstøtten for to åringer ble fjernet i 2012. Vi mener  at politikerne ikke skal legge føringer på hvordan man organiserer sin omsorg for barn, og foreslår derfor i budsjettet å reversere endringene i kontantstøtten. Fremskrittspartiet ønsker å ha løsninger som styrker familiens valgfrihet. På denne måten kan foreldre med toåringer igjen få nyte godt av friheten til å velge tid sammen med egne barn.

11. Kvalitet i barnehagene: Er norske barnehager gode nok? Hva tenker dere om den store andelen ufaglærte i barnehagene?

Svar: Fremskrittspartiet er bekymret over utfordringene som har oppstått etter regjeringens overføring av barnehagene til kommunen og viser til at de private barnehagene har fått en forverret økonomisk situasjon. Dette må på en eller annen måte gå ut over kvaliteten. Derfor har vi i alle våre budsjetter lagt inn midler til å likestille kommunale og private barnehager. En portal med sammenlignbar kvalitetsinformasjon vil gi foreldre nyttig informasjon som gir bedre mulighet til å foreta et kunnskapsbasert valg av barnehage. Fremskrittspartiet har foreslått en portal med sammenlignbar kvalitetsinformasjon som vil gi foreldre nyttig informasjon, som gir bedre mulighet til å foreta et kunnskapsbasert valg av barnehage. Svært mange kvalifiserte pedagoger velger å jobbe utenfor barnehagen, og oppgir mangelen på fagmiljø som følge av at barnehagene har mange ufaglærte som en av grunnene til at de har sluttet. Fremskrittspartiet mener at det å heve kompetansen for alle som jobber i barnehagen ved en helhetlig kompetansestrategi, er svært viktig. Det vil løfte barnehagen som en attraktiv arbeidsplass med gode fagmiljøer, slik at pedagoger søker til barnehagen.

12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole?

Svar: Fremskrittspartiet mener vurderinger av hvorvidt det skal serveres varm eller kald mat, til hvilken tid på dagen og av hvem og hvor måltidene skal lages, må være opp til den enkelte kommune og barnehage/ skole selv å avgjøre.

13. Det viktigste: Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for gravide og småbarnsforeldre?

Svar: Legge til rette for gode år for småbarnforeldrene. Både når det gjelder å endre egenkapitalkrav til boliger, opptjeningsmuligheter til foreldrepermisjonen og gode ordninger for barn med funksjonshemming. Vi vil at hver og en familie- som er unik, skal få muligheter til å velge hva som er best for seg og sine!

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelNekter å føde vaginalt
Neste artikkel15 ting menn ikke bør si under fødselen
DEL