Arbeiderpartiet har fire medlemmer i Familie- og kulturkomiteen. Gunn Karin Gjul er leder av komiteen og svarer her.

Sist oppdatert: 16. mars 2010

Publisert 16. mars 2010

 

1. Bør bruk av surrogatmor bli lovlig i Norge? (At surrogatmoren som benyttes også bor i Norge, og at en norsk fertilitetsklinikk tar seg av innsettingen av embryoet)

Nei. Det å ”låne” en kvinnekropp til å føde et barn ønsker jeg ikke å oppmuntre til. Det vil legge et sterkt press på mange kvinner om å føde andre familiemedlemmers barn, et dilemma jeg ikke vil påføre norske kvinner.

 

2.  Par reiser utenlands og benytter seg av surrogatmor for å få sine barn. Hva synes du om denne måten å få barn på?

Jeg har stor forståelse for mange pars sterke ønske om å få barn. Men jeg er veldig skeptisk til den utviklingen vi ser i en rekke fattige land hvor dette utvikler seg til en industri. At fattige kvinner påtar seg å føde andres barn, er jeg redd for vil bli en ny type menneskehandel.

3. Surrogati: Bør foreldre som har fått barn født av surrogatmødre i utlandet gjennom en adopsjonsprosess slik adoptanter må?

 

Ja, slik er norsk lovgivning i dag. Jeg støtter dette.

 

4. Assistert befruktning: Eggdonasjon er lov i blant annet Sverige, Danmark og Finland. Bør eggdonasjon tillates i Norge?

Arbeiderpartiet har ikke konkludert i denne saken, men mange mener tiden er moden for å likestille eggdonasjon og sæddonasjon. Det vil være et naturlig skritt videre.

 

5. Assistert befruktning: Sæddonasjon er lov – eggdonasjon ikke. Er dette diskriminerende? (Eventuelt for hvem?)

Jo, og derfor er dette noe vi må se på. Skillet mellom eggdonasjon og sæddonasjon bygger på fortidas holdninger til faren og morens betydning og rolle.

6. Assistert befruktning: I dag har et barn født i Norge ved hjelp av donorsæd rett til å kjenne donorens identitet ved fylte 18. Hva mener du om donorpraksis og bruk av anonymitet?

Jeg er positiv til sæddonasjon og vår mulighet til å bruke medisinsk teknologi til å hjelpe barnløse par.

7. Assistert befruktning: Vil du åpne opp for at også enslige kan få benytte assistert befrukting?

 Ja, mange kvinner reiser i dag til våre naboland og får utført assistert befruktning. Jeg mener disse kvinnene bør få dette tilbudet i Norge, på lik linje med kvinner som lever i parforhold.

Hva synes du om artikkelen?