Navetopp for 100 år siden

Navetopp for 100 år siden
Navneforsker Ivar Utne