Når du er på den første svangerskapskontrollen fyller legen/jordmoren ut et helsekort for gravide. Dette kortet er en standardisert svangerskapsjournal som skal følge deg gjennom hele graviditeten, og det har stor betydning for kommunikasjon mellom svangerskapsomsorgen og fødeavdelingen. Særlig viktig er det i situasjoner der det må treffes raske beslutninger.

Sist oppdatert: 4. July 2007

Helsekortet er et bindeledd mellom lege, jordmor og sykehus, slik at alle får samme informasjon. Du bestemmer selv hvilke opplysninger du vil gi. Ingen kan tvinge deg til å svare på spørsmål, og ikke alle spørsmål er like viktig for graviditeten og fødselen. Men spør gjerne om hvorfor spørsmålet stilles, og hvorfor det er viktig at du svarer på det.

Viktig for graviditeten og fødselen
Opplysningene på helsekortet kan ha betydning for graviditeten og fødselen. Alle tidligere graviditeter, fødsler, aborter skal skrives på. Noen jordmødre synes også det er interessant å vite hvordan mor og/eller søster har født, fordi dette kan være genetisk betinget.

Noen sykdommer har liten eller ingen innvirkning på svangerskapet. Sykdommer som diabetes, epilepsi og stoffskiftesykdommer vil kunne måtte følges ekstra opp. I tillegg er  hjerte- og karsykdommer, nyresykdommer, astma, allergi, gynekologiske sykdommer og medfødt hoftefeil eksempler på sykdommer en er interessert i å få kartlagt.

Både tobakk, alkohol og narkotika vil kunne ha en alvorlig negativ påvirkning på babyen. Mange barn kan stri med både ubehag og langtidsvirkninger av mors misbruk av disse stoffene. Derfor frarådes all bruk av rusmidler i svangerskapet. Når du blir spurt om antall sigaretter, er dette med å avgjøre hvor stor risiko dette er for barnet. (Er du storrøyker, er det viktig at du reduserer antall daglige sigaretter så mye du kan – men aller helst slutte helt!)

Farskap – ulikt om dere er gifte eller samboere
Jordmor på fødeavdelingen gir informasjon om hvilke opplysninger hun skal sende hvor. Dette gjelder tema som sivilstand, statsborgerskap og trossamfunn. De som er samboere må fylle ut en ”Erklæring av farskap” etter fødselen. Dersom du er gift, vil ektefellen din automatisk bli oppført som barnets far. Dersom dere ikke bor sammen, vil det sendes en ”Melding til bidragsfogden” eventuelt sammen med ”Erklæring av farskap”, så fremt far vedgår at han er far til barnet.

Statsborgerskap og trossamfunn
Statsborgerskap har også med økonomi å gjøre. Er du norsk statsborger, får du alle utgifter dekket på sykehuset. Utenlandske statsborgere må ha forsikringsordninger eller avtaler som garanterer for sykehusopphold. Er du utlending med oppholds- og arbeidstillatelse i Norge og betaler skatt i landet, har du samme rettigheter i helsevesenet som nordmenn.

Hvis du tilhører Den norske kirke, sendes fødselsmelding til Kirken etter fødsel. Er du katolikk sendes papirene til Den Katolske Kirke og tilsvarende for andre menigheter og trossamfunn. Humanetikere kan få sendt papirer til Humanetisk Forbund.

Les også:

Derfor er ultralyden i uke 17-19

Slik fordeler vektøkningen seg i svangerskapet

Terminen – kvalifisert gjetting

Trenger du ekstra oppfølging?
Det er svært viktig for jordmor og lege å få informasjon om forhold som kan gi behov for økt oppfølging. Eksempler kan være dersom du er arbeidsledig, har behov for økonomisk støtte, ikke snakker norsk, har opplevd overgrep eller hatt traumatiske erfaringer fra helsevesen og særlig ved tidligere svangerskap eller fødsel.

Viktig grunnlag for forskning
Informasjon om utdanning, yrke, stillingsstørrelse og arbeidsplass gjelder stort sett forskning. All informasjonen registreres i databaser etter fødselen, og gjør at det finnes mye å forske på. Registreringen kan gi svar på for eksempel opphopning av sykdommer i forskjellige grupper av befolkningen. Den store Mor-barn-undersøkelsen som pågår, er en av disse viktige undersøkelsene som kan gi oss nye svar på mange problemstillinger.

Ta godt vare på kortet!
Helsekortet følger deg gjennom hele svangerskapet og i fødselen. Etterpå kan du be om kopi av helsekortet og fødselspapirene på fødestedet ditt. Dersom du mister helsekortet, må du si fra til lege/jordmor slik at de kan skrive ut et nytt. De fyller da inn tidligere observasjoner hvis disse er nedtegnet i journal eller lignende. Hvis du glemmer å ta kortet med på kontroll, bør dere skrive ned funnene og føre dem på neste gang du kommer på kontroll. Du bør ikke føre noe på kortet selv, uten at dette er avtalt. Det jobbes med en elektronisk utgave av helsekortet, men dette er ikke klart til å tas i bruk ennå.

Blodtypen din
Blodtypen din kan være A, B, AB eller 0. Blodtypen din spiller ikke noen rolle i forhold til svangerskapet og fødsel. Dersom du skulle blø mye i forbindelse med fødsel og trenger blodtilførsel, er det viktig å vite hvilken blodtype du har. Sykehuset er også ekstra oppmerksomme på barn som har en mor med blodtype 0, fordi det er en tendens til at disse barna lettere får gulsott.

Viktige størrelser
Vanligvis begynner en med SF- måling rundt midten av svangerskapet. SF står for symfyse–fundus og viser til avstanden fra toppen av symfysebeinet til toppen av livmoren. Dette sier noe om barnets vekst. På helsekortet er det en rød strek med et grønt område over og under streken. Dette er normalområdet, og du trenger absolutt ikke ligge på den røde streken for å ha et normalt stort barn.

Hvor mye fostervann det er kan være med å påvirke hvor høyt eller lavt du ligger på denne kurven. Det viktigste er at barnet følger sin ”linje”, og ikke avviker veldig fra det.

Som regel er det slik at kvinner som genetisk er små, får mindre barn, gjerne under gjennomsnittet. Genetisk store mødre kan få genetisk store barn, noe som gjerne kan gi utslag i høye SF mål. Men det kan alltid være unntak fra disse hovedreglene.

Vekt, høyde og kroppsmasseindeks
Høyden og vekten din er noe som noteres på kortet ved første kontroll, og det anbefales at den gravide veies regelmessig. I dag anbefales det å bruke kroppsmasseindeks (KMI) som grunnlag for om kvinnene er overvektige eller ikke. KMI mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalvektige. For å finne din KMI deler du vekten på høyden i andre. Veier du 66 kilo og er 1,70 cm høy, deler du 66 med 2,89 (1,7×1,7), og KMI blir da 22,5.

Stor overvekt kan gi økt risiko i forhold til fødselen, og derfor er tema som kosthold og trening i svangerskapet en del av svangerskapsomsorgen. Stor vektøkning i graviditeten er forbundet med høyere gjennomsnittsvekt hos barnet.

Blodtrykk – passe, lavt eller høyt?
Blodtrykket (BT) er vanligvis 100-120/60-80 for unge kvinner. Overtrykket er det systoliske trykket og undertrykket når hjertet slapper av, kalles det diastoliske trykket. Noen opplever at trykket blir enda lavere, spesielt tidlig i svangerskapet og de kan føle seg svimle og uvel hvis de reiser seg for fort.

Ved svangerskapsforgiftning, stiger ofte både over- og undertrykk. Det er undertrykket en er mest opptatt av i svangerskapet, og kommer det over 90, følger en ekstra nøye med.

Et normalt hemoglobinnivå ligger mellom 11 og 13. Ligger du på dette, trenger du ikke måle oftere enn ca 1 gang pr trimester. Hemoglobin er ikke en måleenhet for jern i blodet. Jernlagrene måles ved å ta en Ferritin-prøve.

Urinprøven
I urinprøve sjekker en nivå av hvite blodlegemer, protein, eggehvite, sukker/glukose og ser etter blod.

Ødem – hevelser i kroppen
Ødem er opphopning av vann i kroppen, oftest i anklene, leggene og hendene. Ødem kan være et tegn på svangerskapsforgiftning, hvis du i tillegg har stigende blodtrykk og proteiner i urinen. Dersom du ”kun” har hevelser, er dette vanligvis ikke et problem. Ødem graderes i tre: 1 ikke store ødemer, 2-oftest i både ankler, legger og hender, 3 oftest massive ødemer, gjerne også i ansiktet.

Fosterlyd – antall slag per minutt
Jordmor og lege måler fosterlyden, det betyr antall slag per minutt. Denne ligger vanligvis på mellom 110-160 slag. Når barnet beveger på seg, stiger pulsen. Dette er helt normalt, og et godt tegn på at barnet reagerer som det skal. Av og til noteres kun ”+”, men dersom en hører fosterlyden klart, kan en like godt skrive antall slag.

Leie og bevegelser
Tidlig i svangerskapet skriver en ”+” i denne rubrikken, når en har begynt å kjenne liv. Etter ca 30 uker noterer en hvordan babyen ligger: H for hode, S for sete eller T for tverrleie. I hodeleie (det vil si med hode ned mot bekken) noteres også om hodet er bevegelig eller festet.

Arbeid og andre kommentarer
I rubrikken knyttet til arbeid, noteres det om du er i arbeid (+), sykemeldt (SM), ferie (F) og permisjon (P).

Vanlige kommentarer kan være, informasjon en har gitt, tema dere har snakket om, behandling av eventuelle infeksjoner eller om hvilken form du er i.

Hva betyr det?
Det er mange forkortelser som brukes på helsekortet. Her er de vanligste:

AB0 Blodtypen din noteres. A, B, AB eller O.
Alb Albumin (protein) i urinen
Bl Blod i urinen
BT Blodtrykk
Cyt.pr. Celleprøve fra livmorhalsen
Ex.u. Svangerskap utenfor livmoren
Fl/min Fosterlyd (fosterets hjerteslag) pr. minutt
Fundus Øverste del av livmoren
G Glukose i urinen
Gyn.us Skjedeundersøkelse
H Normalt leie (hodeleie) + F for festet eller B for bevegelig
Hb Hemoglobinmengde i blodet (blodprosent, prøve på evt. anemi)
H/F Hodet har festet seg
HIV HIV -test
L Leukocytter, hvite blodlegemer
Leie Hvordan fosteret ligger
Luesprøve Syfilisprøve. Her settes datoen den ble tatt og noteres neg. dersom den er negativ.
Med.- Ingen faste medisiner
Med.+ Faste medisiner som f.eks. insulin for diabetikere, Levaxin for de med lavt stoffskifte, blodfortynnende midler. Noen skriver også inn jern, vitaminer og folat her.
Nil Intet unormalt
Para O Kvinne som ikke har født tidligere
P/Alb Protein/albumin, eggehvite
Primagravida Første svangerskap
S Sukker i urinen
S Seteleie (fosteret har enden ned) + F for festet eller B for bevegelig.
S/F Symfysefundus mål. Antatt cm fra øvre del av bekkenbenet til toppen av livmoren. Angis i cm. Noteres i diagrammet.
RH-Rhesus Du kan være Rh. Positiv eller RH. negativ
SGA Liten i forhold til fosteralderen – for lav vekt
SM Siste menstruasjons første dag
SMU Urin tatt midt under vannlatingen ( midt stråle urin)
T Tverrleie (fosteret ligger på tvers)
Termin Antatt dato for fødsel, en for menstermin og en for ultralydtermin. Korrigert termin kanvære ultralydtermin, så sant det ikke finnes enda flere terminer å ta hensyn til.
Uke Hvor langt på vei du er. Angis i fullgått uke + dager på vei
Usikker/sikker termin Referer til mensterming. Usikker dersom en ikke husker nøyaktig hvilken dag første dag i siste menstruasjon var.
Uterus Livmor
Ødem Hovenhet pga vannsamlinger i kroppen
+ Spor funnet
Ingen funn

Kilder:

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelPrøveperiode 2: Behandlinger og snart ferie
Neste artikkelSex – er det trygt?
DEL