De rødgrønne om assistert befruktning til lesbiske

Ja!   Senterpartiet sine stortingsrepresentanter var fristilt, slik Sp alltid er i tros- og overbevisningssaker, da ekteskapsloven ble behandlet. Både i regjeringen og i stortingsgruppen var det noen som stemte for, og andre som stemte mot.   Ja   Tilbake til artikkelen

De rødgrønne om kontantstøtte

Vi ønsker å fjerne kontantstøtten fordi den bidrar til at de som aller mest trenger å være i barnehage, holdes utenfor barnehagene.  I Oslo er 80 % av 2-åringene som mottar kontantstøtten innvandrerbarn. Vi mener barnehagene er svært viktige når barn skal integreres.   Senterpartiet vil...

De rødgrønne om makspris i barnehage

Vi vil fortsette å sette ned maksprisen. Grunnen er at flere har råd til barnehage etter innføringen av makspris. Tidligere utgjorde barnehagesatsene en uakseptabel andel av småbarnsforeldres budsjett.   Senterpartiet ønsker å stå ved barnehageforliket, som sier at en barnehageplass skal koste kr 1750,- i 2004-kroner....

De rødgrønne om barnetrygd

Nei, vi har ingen planer om å innføre differensiert barnetrygd. Vi har prioritert andre velferdsordninger; økt foreldrepermisjon, utbygging av barnehager og innføring av maksprisen i barnehagen.   Senterpartiet vil videreføre barnetrygden som en generell trygdeytelse som verken beskattes eller behovsprøves.   SV kommer ikke til å gå...

Rødgrønt flertall: Hva skjer?

De rødgrønne får 86 stortingsmandater i neste periode, mot de borgerliges 83. Men de borgerlige har fått ett mandat mer enn i forrige periode, og styrkeforholdet mellom de rødgrønne er endret. Ap har 64 mandater, 3 mer enn før. Sp har 11 mandater, like...

De rødgrønne om foreldrepermisjon

Vi vil utvide foreldrepermisjonen med ytterligere fire uker – som skal gå til far. Dermed vil vi øke pappakvoten til 14 uker.   Det er viktig å utvikle ordninger som hjelper foreldre til å kunne kombinere yrkesaktivitet og barneomsorg. Spesielt viktig er det å legge bedre...

Kystpartiet svarer

 1.Hvorfor vil ditt parti kjempe for å beholde/fjerne kontantstøtten?   Kystpartiet vil beholde kontantstøtten fordi vi ønsker at foreldre skal ha reell valgmulighet til å være hjemme med sine barn mens de er små.     2. Kommer ditt parti til å innføre differensiert barnetrygd i neste fireårsperiode? (Og...

Rødt svarer

1. Hvorfor vil ditt parti kjempe for beholde/fjerne kontantsttten?   Barnehagen er en del av utdanningssystemet og en viktig faktor for at alle barn skal sikres likeverdige og gode oppvekstvilkår og en god barndom. Rødt vil fjerne kontantsttten, fordi vi mener det er bedre bruke pengene...

KrF svarer

1. Hvorfor vil ditt parti kjempe for å beholde/fjerne kontantstøtten? Svar: KrF vil beholde kontantstøtten og øke den til 5000 kr pr mnd for ettåringene og 4000 kr pr mnd for toåringene. Våre viktigste argumenter for kontantstøtten er a)større valgfrihet for foreldrene når det gjelder...

SV svarer

1. Hvorfor vil ditt parti kjempe for å beholde/fjerne kontantstøtten?   SV vil fjerne kontantstøtten. SV mener at kontantstøtten er en dårlig løsning, fordi den har bidratt til å sementere tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Ordningen har vært et hinder for integrering og den har bidratt til å...