Som nybakte foreldre har dere mye nytt å forholde dere til og vil kanskje føle dere usikre den første tiden. Da kan helsestasjonen være god å ha. Helsesøster kan gi råd, veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp.

Sist oppdatert: 31. May 2019

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud. Det betyr at det er lett å ta kontakt om ting dere lurer på eller synes er vanskelig. Så langt det er mulig, vil dere få en fast helsesøster å forholde dere til. Barnets far/andre forelder er selvfølgelig velkommen til helsekontrollene, enten sammen med mor eller alene med barnet.

Helsestasjonens tilbud er gratis og gjelder til barnet er 20 år. Både helsestasjonen og skole­helsetjenesten ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene til barnas beste. Kontor­tiden er ganske fleksibel. Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt, også utenom de faste helsekontrollene. Dere kan også stikke innom og veie babyen for å få en bekreftelse på at den utvikler seg fint. Blir barnet sykt, må dere imidlertid henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom.

Helsestasjonen er en del av den kommunale helse­tjenesten, og tilbudet kan variere noe fra sted til sted. Alle helsestasjonene bruker imidlertid Statens helsetilsyns “Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten” for å sikre kvaliteten på tjenestene som tilbys. På de fleste helsestasjoner treffer dere jordmor, helsesøster og lege. Noen har dessuten psykolog, barnevernspedagog/familiekonsulent og fysioterapeut.

På kommunens nettsider kan du finne ut hvilken helsestasjon dere tilhører. Som regel er det den som er nærmest der dere bor. Det kan være mulig å bytte helsesøster eller helsestasjon om dere ønsker det.

Barnet har rett til helsekontroll. Tilbudet ved helsestasjonen er frivillig, men barnet har krav på oppfølging. Hvis dere ikke bruker helsestasjonen, har dere plikt til å gi barnet et tilsvarende helsetilbud hos fastlege, barnelege eller ved spesialisthelsetjenesten.

Hjemmebesøk av helsesøster
Når en ny baby kommer til verden, sender sykehuset auto­matisk melding til den helsestasjonen babyen tilhører. Siden det kan ta noe tid før helsestasjonen mottar fødselsmeldingen, får også foreldrene med en kopi når de reiser hjem fra fødestedet. På grunn av kort liggetid på barsel, rådes foreldre til å ta med barnet til helsestasjonen for veiing og måling av hodeomkrets dag 7–10 etter fødselen. Husk å ta med kopien av fødselsmeldingen.

Mange har ikke kommet skikkelig i gang med ammingen før de reiser hjem fra sykehuset, og det er derfor viktig å sjekke at babyen går tilstrekkelig opp i vekt. God vekstutvikling gir en viktig pekepinn på hvordan det går med babyen.

Noen ganger får nyfødte gulsott. Det skyldes umoden leverfunksjon, og barnet blir gult i huden og noen ganger også på det hvite i øyet. Dette skjer få dager etter fødselen, men på grunn av kort liggetid, kan dere ha kommet hjem før barnet blir gyllent i huden. Mistenker du at barnet har gulsott, skal du straks ta kontakt med barselavdeling, helsestasjon eller fastlege.

Barn som har gulsott ser nesten litt solbrune ut, og sover mye. Ved tegn til gulsott skal du kontakte helsepersonell som kan vurdere behandling. Foto: iStock

Når helsestasjonen mottar fødselsmeldingen, vil de fleste nybakte familier allerede ha vært innom. Hvis ikke tar helsesøster kontakt for å høre hvordan det går, og avtaler hjemmebesøk eller besøk på helse­stasjonen. Helsesøster setter vanligvis av én time til hjemme­besøket. Det gir god tid til å prate om barnet, fødselsopplevelsen og foreldrerollen. Helsesøster vil svare på spørsmål og gi støtte, informasjon og veiledning ved behov. Hun vil også ha fokus på familiesituasjonen med tanke på mors helse. Det blir også informert om vaksinasjonsprogrammet. Dessuten kan dere avtale tid for seksukerskontroll for babyen og eventuelt få tilbud om barselgruppe.

Du skal selv til etterkontroll hos den legen som fulgte deg gjennom svangerskapet. Det er viktig at du får tilbud om prevensjon, og at det ikke er noe du er bekymret for eller lurer på i forhold til forandringene i kroppen etter fødselen.

Husk at dere også kan ta kontakt med helsestasjonen utenom konsultasjonene.

Lytt til podcast: Hva skjer på helsestasjonen

Barnets trivsel i fokus
Det er babyens trivsel, mer enn lengde og vekt, som skal være i fokus på helsestasjonen. Barnets utvikling, både fysisk og psykisk, er avhengig av trivsel og godt samspill mellom foreldre og barn. Blikkontakt er viktig for å kunne fastslå om barnet har normalt syn, noe som er grunnleggende for kontakten med omverdenen. Det samme gjelder språket. Lydene babyen lager i tidlig alder, er et godt tegn på normal hørsel. Foreldre som synes det er vanskelig og unaturlig å kommunisere med et lite barn, kan få råd og veiledning om dette. Helsesøster og lege har metoder for å undersøke barnets syn, hørsel og motorikk, men det er som regel foreldrene som først oppdager at et barn ser eller hører dårlig. Ta derfor kontakt med helsestasjonen dersom dere oppdager noe som gjør dere bekymret.


Slik foregår helsekonsultasjonene
På noen helsestasjoner vil dere bli møtt av en sekretær som veier og måler barnet før dere kommer inn til helsesøster. På mindre helsestasjoner kan det være helsesøster som gjør alle slike oppgaver.

Kle av babyen og behold kun en tørr bleie på. Det kan være lurt å være tidlig ute, slik at barnet er avkledt, veid og målt før konsultasjonen begynner. Ha gjerne et teppe rundt hvis det er kaldt. På de faste konsultasjonene vil dere få tilbud om å veie babyen og måle babyens lengde og hodeomkrets. Helsesøster fører målene på et percentil­skjema eller tilsvarende, slik at dere kan se hvordan babyen utvikler seg. Enhver baby følger sin egen kurve, og normalen er ganske vid. Dersom det blir et avvik over tid, vil babyen bli undersøkt nærmere. Dette for at dere skal føle dere trygge på at babyen utvikler seg normalt.

Rutinekonsultasjoner

Det anbefales at den første kontakten med helsestasjonen er når barnet er 7–10 dager gammelt, ved et hjemmebesøk. I noen kommuner kommer også jordmor på hjemmebesøk kort tid etter fødselen. Det er ønskelig at begge foreldrene er til stede ved slike hjemmebesøk. Det kan være lurt å notere ned spørsmål før hjemmebesøk og konsultasjoner. Da er det lettere å huske dem.

I noen kommuner tilbys gruppekonsultasjoner i tillegg til individuelle konsultasjoner. Det generelle tilbudet på helsestasjonen består av én konsultasjon omtrent hver måned det første halve året. De neste konsultasjonene er når barnet er 8, 10, 12, 15 og 18 måneder, og 2 og 4 år, samt en kontroll når barnet er 5–6 år gammelt. Antall konsultasjoner kan variere fra sted til sted. Dersom det er behov for et tettere samarbeid i perioder, er det mulighet til det. Det er bare å be om en avtale.

Det er vanlig at legen på helsestasjonen gir barnet en grundig medisinsk undersøkelse når det er 6 uker, 6 og 12 måneder og 2 år, samt ved kontrollen når barnet er 5–6 år gammelt. Synet undersøkes for å sjekke blikkontakt, rød refleks og skjeling. Hørselen vurderes på kontrollene, og det tas en hørselstest når barnet er 5–6 år gammelt. Bevegeligheten i nakken sjekkes, og legen lytter på hjerte og lunger. Hoftene sjekkes, og bevegelsen/symmetrien i armer og bein observeres. Legen ser også på huden, og sjekker at begge testiklene er på plass hos guttene.

Legen på helsestasjonen undersøker barnet på noen av kontrollene. Du kan også be om å møte legen oftere dersom det er behov for det, men ved sykdom er det fastlegen som skal kontaktes. Foto: iStock

Helsesøster veileder i amming/annen ernæring, vitaminer, vaksiner med mer. Hun undersøker også barnet i forhold til motorisk utvikling og psykososial kontakt. Det fokuseres også på mors fysiske og psykiske helse etter fødselen, og på hvordan foreldrene opplever sin nye rolle. Mange finner den første tiden slitsom og stressende, noe det er viktig å snakke om. Det er også viktig å kartlegge eventuell søvnmangel. Søvn er grunnleggende for barnets utvikling, men også for dere foreldre. For lite søvn over lang tid kan gå ut over parforholdet og samspillet med barnet. Videre fokuseres det på barneulykker og røykfritt inneklima. I tillegg blir disse temaene belyst: rus/alkohol, grensesetting og positivt samvær med barnet. Der kjønnslemlestelse eller omskjæring kan være aktuelt tema, vil det også bli tatt opp. På konsultasjonene når barnet er 2 og 4 år vil også temaet barn og seksualitet bli tatt opp.

Konsultasjonene foregår noenlunde likt, men noen nye tema kommer i tillegg etter hvert som de blir aktuelle, for eksempel språkutvikling, kosthold, tenner med mer. Ifølge barnevaksinasjonsprogrammet vil dere få tilbud om vaksine når barnet er 6 uker, samt 3, 5, 12 og 15 måneder gammelt. I tillegg kommer vaksiner i skolealder.

Det er ønskelig at helsesøster og lege ser barnet avkledd på alle konsultasjoner.

Barselgrupper
En barselgruppe består gjerne av 8–10 mødre og/eller fedre. Noen helsestasjoner samler dem som bor nær hverandre i samme gruppe, andre setter sammen gruppene fortløpende etter babyenes alder. Det første møtet finner sted på helsestasjonen. Etterpå blir de oppfordret til å møtes enten privat, på tur eller på en rolig kafé i nærmiljøet.

Formålet med barselgruppene er å styrke nettverket til deg som går hjemme, og gi påfyll til foreldre­rollen. I gruppen treffer du mødre/fedre med ulike erfaringer med for eksempel amming, kolikk og søvn. Det er også betryggende å se hvor ulike babyer på samme alder kan være, og likevel være innenfor “normalen”. Far er også hjertelig velkommen i barselgruppen.

Hva synes du om artikkelen?