BabyBarnehageLæring i barnehagen

Læring i barnehagen

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Jon Olaf Berg 318 Sist oppdatert 25.01.11

De aller fleste barn i dagens Norge begynner tidlig i barnehagen. Der møter de andre voksne, og ikke minst andre barn, som de gjør viktige læringserfaringer med.

Det er uten tvil i familien og i samspillet med foreldrene – i noen tilfeller andre omsorgsgivere – at de første og viktigste læringsprosessene finner sted. De fleste barn vil imidlertid også oppleve at de får barnehagen som en annen viktig opplevelses- og læringsarena.

Trygg på minst en voksen
For at barnehagen skal være en positiv og lærerik arena for et barn, må barnet få mulighet til å knytte seg til voksne så vel som barn, slik at det føler seg trygg i den nye tilværelsen. For de fleste foreldre er det viktig og positivt at barnet faktisk knytter seg til og opplever trygghet sammen med minst én voksen i barnehagen.

Kontakt mellom foreldre og personale
En god barnehage preges av at personalet, både førskolelærer, styrer og assistenter, er engasjerte og omsorgsfulle overfor barna og er åpne og opptatt av gjensidig utveksling av tanker og erfaringer overfor foreldrene. Denne gjensidigheten bør personale og foreldre sammen legge grunnlaget for fra første dag (og gjerne gjennom en god dialog før barnet starter i barnehagen).

Barnehagetilvenning – en stor omveltning

Ettåringer har også lekekamerater
De fleste foreldre forventer at barna deres får være sammen med og leke med andre barn i barnehagen. Men alle er kanskje ikke like klar over hvor viktig et slikt samspill også er for barn som begynner i barnehagen i løpet av sitt andre leveår, som jo stadig flere barn i dag gjør.

Når barnet opplever barnehagen som et trygt sted å være ved at det har knyttet seg til en eller flere voksne som er til stede og sikrer en god omsorg, vil oppmerksomheten naturlig vendes mot andre barn, særlig hvis det er jevnaldrende barn der. Og selv om de minste barna den første tiden kan ha lite eller intet talespråk, vil de kunne kommunisere og samhandle med hverandre med kroppsspråk og lyder og gjennom felles opplevelser i lek og moro.

Lærer å samarbeide
Det er gjennom erfaringer med aktivt og positivt samspill med andre barn at noe av den viktigste læringen skjer, nemlig hvordan man tilpasser seg hverandre og lærer å ta hensyn til og samarbeide med hverandre. I dagens samfunn er det først og fremst i barnehagen (og senere i skolen) at barn kan gjøre slike erfaringer.

Målrettede læringsaktiviteter
Barnehagen vil også tilby andre former for aktiviteter og stimulering som er bra for en allsidig læring og utvikling. Det kan dels skje ved at barna selv kan velge aktiviteter som forming, fysisk aktivitet eller “lesing” (alene eller sammen med en voksen), dels ved at de voksne legger til rette for mer målrettede læringsaktiviteter.

Etter som barna blir eldre, vil barnehagen legge mer vekt på at disse erfaringene gir barna mulighet til å undersøke sammenhenger og diskutere og bearbeide dem, både ved å snakke om dem, og ikke minst ved å bruke noen av de andre “språkene” barn har.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: