Fødselspermisjon og foreldrepenger:

Hva har dere krav på?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Illustrasjonsfoto: Shutterstock 

Hvor lang permisjon skal mor ha? Hva med far? Hvilke rettigheter og muligheter har dere som nybakt familie? Her finner du svar på mange av spørsmålene dine. Og husk å søke om foreldrepenger i god tid!
Artikkelen fortsetter under annonsen
 
ADTECH.config.placements['d4_netboard'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d4_netboard_mobil', min: 0, max: 579 },{ id: 'bv_d4_netboard_tablet', min: 580, max: 1199 },{ id: 'bv_d4_netboard_desktop', min: 1200, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.loadAd('d4_netboard');
Når det gjelder rettigheter i forbindelse med fødsel og tiden etterpå, er det viktig å huske på at permisjon og foreldrepenger ikke automatisk henger sammen. Permisjon har alle rett til, mens det er visse krav som må være oppfylt for å få foreldrepenger. Foreldrepenger skal sikre inntekt i forbindelse med fødsel, og kan gis både til mor og/eller far.

Husk at barnetrygden er den eneste stønaden som kommer automatisk. Alt annet må du søke om!

Rett til permisjon
Husk å søke i tide!
 

Du bør ikke utsette søknaden om foreldrepenger for lenge. På NAVs oversikt kan du se hvor lang saksbehandlingstid du må vente deg der du bor – og altså hvor tidlig du bør søke. Søknaden skal sendes til NAV.

Ifølge arbeidsmiljølovens kapittel 12 har alle rett til foreldrepermisjon enten de er fast ansatt, vikar eller engasjert for et visst tidsrom. Arbeidsgiver skal varsles om permisjonen i god tid, senest tre måneder før permisjonen begynner, og krav om stønad til foreldrepenger i permisjonstiden må fremsettes (søkes om) til NAV. Dette gjelder også de som har avtale om full lønn fra arbeidsgiver under permisjonen. Arbeidsgiver har rett til refusjon fra folketrygden. Dessverre er det mange som tror at dette går automatisk. Det er tre måneders frist, så hvis det ikke blir satt frem krav i tide, får arbeidsgiveren avkortet sin refusjon.

Alle fedre har i henhold til arbeidsmiljøloven rett til 14 dager fri i forbindelse med en fødsel, men arbeidsgiveren avgjør om far får fri med lønn.

Oppsigelsesvern
 

Graviditet er ikke en gyldig grunn til oppsigelse (se arbeidsmiljlølovens § 15-9). Det gjelder også hvis en blir gravid mens en er ansatt på prøve. Dersom en blir lovlig oppsagt på grunn av innskrenkninger i bemanningen eller lignende, gjelder ikke foreldrepermisjonen som en del av oppsigelsestiden.

Hver av foreldrene har ifølge arbeidsmiljøloven i tillegg rett til å utvide permisjonen utover foreldrepengeperioden med inntil ett år ved hver fødsel. Denne tilleggspermisjonen er ulønnet, og kan ikke benyttes i forbindelde med fleksibelt uttak av foreldrepenger. Er en alene om omsorgen for barnet, har en rett til inntil to års permisjon. Benyttes retten til tilleggspermisjon, skal arbeidsgiver varsles tre måneder i forveien.

Når en er ferdig med foreldrepermisjonen, har en krav på å få gå tilbake til den samme stillingen en hadde før permisjonen. Se også likestillingsloven § 3.

Bruk god tid til å sette dere inn i rettighetene, og ta gjerne en titt på skjemaene i god tid. Kanskje vil dere ønske hjelp til utfyllingen hos NAV? Illustrasjonsfoto: ShutterstockLes også:

Permisjonslengde – et minefelt

Beregning av foreldrepenger
Når både mor og far har vært yrkesaktive i minst seks av de siste ti månedene før permisjonen begynner, er perioden med foreldrepenger 49 eller 59 uker avhengig av dekningsgraden. Dekningsgraden er felles, den kan ikke endres underveis, og dere må velge enten 80 eller 100 prosent før stønadsperioden begynner.

Fedrekvoten
 

Hvis far har krav på fedrekvote, er disse ukene forbeholdt ham. Hvis ukene ikke benyttes, faller de normalt vekk. Eneste unntak er hvis far på grunn av sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Da kan det søkes om at mor får overta fedrekvoten. Far kan også søke om utsettelse av fedrekvoten.

I tiden med fedrekvote er foreldrepengene basert på hans inntekt. Fedrekvoten kan deles opp og tas ut fleksibelt, for eksempel med en fridag i uken. Mor behødre ikke gå tilbake i jobb når far avvikler fedrekvote. Fedrekvoten kan benyttes helt ut samtidig som mor arbeider minst 50 prosent samtidig som hun mottar foreldrepenger.

Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger og mottar uførepensjon, har far likevel rett til fedrekvoten.

Hvis far ikke har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til mor. Det samme skjer om hun er alene om omsorgen for barnet (forutsatt at hun har rett til foreldrepenger). Hvis mor mottar engangsstønad, har ikke far rett på fedrekvote.

Ti uker av foreldrepermisjonen er forbeholdt mor, og like stor del er forbeholdt far. Mor må ta tre av ukene før termin, men kan ta inntil 12. De første seks ukene etter fødselen er også forbeholdt henne, og regnes som en del av mødrekvoten. De siste fire ukene av mødrekvoten kan tas ut når som helst i foreldrepengeperioden. Resten av stønadsperioden (26/36 uker) kan deles mellom foreldrene.

Ved adopsjon eller andre omsorgsovertakelser, kan mødre- og fedrekvoten tas ut når som helst i foreldrepengeperioden.

Foreldrepenger beregnes av inntekt opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) som fra 1. mai 2016 (justeres 1. mai hvert år) tilsvarer 556 456 kroner. Dersom du har høyere lønn enn dette, vil du ikke motta mellomlegget med mindre arbeidsgiveren din velger å betale det. Foreldrepengene far mottar mens han er i permisjon, er basert på hans inntekt. Foreldrepengene er skattbar inntekt. Dersom foreldrepengene utgjør mindre enn engangsstønaden, utbetaler NAV mellomlegget. Du kan også velge å si fra deg foreldrepengene og heller motta engangsstønaden.

NAV har på sine sider en kalkulator hvor du enkelt kan beregne dine foreldrepenger.

Fødsel før termin
Permisjonen starter minst tre uker før termin. Skulle barnet bli født før termin, vil dagene eller ukene du hadde igjen til termin, falle fra permisjonslengden. Det betyr også at stønadsperioden etter fødselen gjelder fra datoen barnet er født, og ikke termindatoen. Dermed kan tidspunktet for jobbstart etter fødsel bli justert med noen dager eller uker.

Feriepenger
 

Foreldrepenger er skattbar inntekt, og gir rett til feriepenger. Dere får feriepenger for de første 12 eller 15 ukene med foreldrepenger, avhengig av hvilken dekningsgrad dere har valgt. Tar mor ut alle disse ukene, vil ikke far motta feriepenger fra NAV. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett på feriepenger. Har man mottatt dagpenger eller arbeidsavklaringspenger før foreldrepengeperioden begynner, har man heller ikke rett til feriepenger av foreldrepengene.

 
Dersom du eller barnet er innlagt på sykehuset, for eksempel ved prematur fødsel, utsettes foreldrepengeperioden til dere er utskrevet. I mellomtiden vil foreldrene få pleiepenger.

Ekstra uker ved flerfødsler
For flerfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig, forlenges perioden med foreldrepenger i 5/7 uker, avhengig av dekningsgrad, for hvert ekstra barn. Det betyr at tvillingforeldre har krav på 54/64 uker, og trillingforeldre 59/69 uker.

Flerlingepappa kan ta ut seks av sine ti fedrekvoteuker samtidig som mor mottar foreldrepenger like etter fødselen.

Engangsstønad

Hvis du ikke har vært yrkesaktiv, har du ikke rett til foreldrepenger. Du har da rett til en engangsstønad som i 2016 utgjør 46 000 kroner. Stønaden er skattefri. Ved flerbarnsfødsler gis det én engangsstønad for hvert barn.
Artikkelen fortsetter under annonsen
Fleksibelt uttak av foreldrepenger
Fleksibelt uttak av foreldrepenger innebærer at an kombinerer delvis arbeid med delvis uttak av foreldrepenger. Da vil også stønadsperioden forlenges tilsvarende. Perioden med foreldrepenger kan også utsettes ved å arbeide fullt en tid uten stønad. Unntatt fra fleksibelt uttak er tre uker før og seks uker etter fødselen, som er forbeholdt mor.

Det er et vilkår for fleksibelt uttak at det foreligger en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Foreldrepenger kan tas ut til barnet er tre år, eller tre år etter adopsjon.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har også rett til fleksibelt uttak/utsettelse av foreldrepenger.

Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon og frister for søknad om fleksibelt uttak av foreldrepenger.

Hva med ferie?
Du har rett til feriedager du har opparbeidet deg før permisjonsstart. Disse kan tas ut før du går ut i permisjon, eller underveis. Du kan også overføre feriedager til neste år, men dette må dokumenteres av arbeidsgiver. Tar du ut ferie i permisjonstiden, mottar du ikke foreldrepenger i samme tidsrom.

Ha orden i økonomien!
 

Ordnet økonomi er viktig. Mangel på økonomisk styring kan skape utryyghet i hverdagen, noe som påvirker trivselen i familien og barnets oppvekstforhold. Det finnes mange stønadsordninger etter at barnet er født, men det nye barnet merkes likevel på budsjettet. Den lille trenger mat, klær og utstyr. Kanskje er bilen for liten eller boligen for trang. Økonomien er også viktig når en skal ta stilling til utvidet permisjon eller eventuelt redusert arbeidstid.

De fleste bankene har rådgivningstjeneste for personlig økonomistyring og kan gi råd angående refinansiering av lån og lignende. Forhør deg gjerne i flere banker, og finn den løsningen og det tilbudet som passer din situasjon best.

Selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til foreldrepenger. Beløpet beregnes da som hobdedregel ut fra gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre årene. NAV vil alltid gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Les også:

Den store utstyrsguiden

Dette får finske mødre – gratis

Ikke barnehageplass? Slik får du råd til å være hjemme

Foreldrestipend for studenter
Dersom du har vært i utdanning i minst seks måneder før fødselen, kan du søke Lånekassen om foreldrestipend. Du kan motta foreldrestipend i inntil 49 uker (tre uker før og 46 uker etter fødselen). Dersom dere begge studerer, kan dere dele permisjonen (bortsett fra de ni ukene som er forbeholdt mor), men ikke ha permisjon samtidig. Du får også foreldrestipend for den delen av stønadsperioden som eventuelt måtte falle i sommerferien. Stipendet blir gitt selv om du tar permisjon fra studiet etter fødselen, og beløpet tilsvarer det du ellers ville fått i lån og stipend til sammen. Du kan lese mer om vilkår og fremgangsmåte på Lånekassen.

Velferdspermisjon for vernepliktige
Mannlige vernepliktige kan få velferdspermisjon i opptil 14 dager med betalt reise i forbindelse med fødsel. Reisetiden regnes som en del av permisjonen. For dem som gjør frivillig 24 måneders tjeneste i fredsbevarende internasjonale styrker, gjelder spesielle regler.

Dere kan selv velge når pappa skal ta ut fedrekvoten. Illustrasjonsfoto: ShutterstockNår skal pappa ha permisjon?
Noen fedre synes det er kjekkest og tryggest å være hjemme når barnet spiser fast føde, og mange tar permisjonen i slutten av perioden. Andre synes det er best å være hjemme tidlig mens barnet er lite. Selv om mange fedre tar sine uker/måneder i slutten av permisjonstiden, er det foreldrene selv som må bli enige om når hvem skal være hjemme med barnet. Som arbeidstaker står du fritt til å velge når du har pappapermisjon, og du/dere kan endre tidspunktet for uttak av fedrekvoten underveis i permisjonen.
 
Barnetrygden
 

Barnetrygden gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Den går automatisk, men NAV må ha et kontonummer å utbetale den til. Med mindre dere ber om noe annet, utbetales den normalt til mor. Utbetalingen skjer fra og med måneden etter barnet er født, til og med måneden før barnet fyller 18 år.

Barnetrygden er per 1. januar 2016 på 970 kroner per barn.

Men det finnes også noen utvidelser:

Småbarnstillegg til enslig forsørger er på 660 kroner.

Er du alene om omsorgen for barnet kan du ha rett til utvidet barnetrygd, som utgjør 970 kroner.

Flytter du til utlandet med barnet, gjelder egne regler.

Noen mødre ønsker ikke å være hjemme når far har pappapermisjon. De arbeider disse ukene eller har ulønnet permisjon og drar ut på dagtid. Mange mener at det er viktig at pappaen på lik linje med mammen skal erfare å være alene med barnet. Andre bruker pappapermisjonen til å reise bort, slik at mammaen da har ferie eller ulønnet permisjon denne tiden. Et slikt opphold kan gi familien mye glede og muligheten til å oppleve noe nytt sammen.
 
Ved mor eller fars sykdom
Dersom mor er syk under svangerskapet, regnes dette som vanlig sykefravær frem til tre uker før termin. Da begynner stønadsperioden for foreldrepenger å løpe, selv om du er sykemeldt. Det finnes særvilkår dersom du ikke er i stand til å ta deg av barnet, da kan permisjonstiden utsettes. Da kreves en legeerklæring som skal inneholde informasjon om hvordan sykdommen påvirker evnen til å ta seg av barnet, i hvilken grad du er avhengig av hjelp og antatt varighet av sykdommen.
 
Unntak fra fedrekvoten kan gis i tilfeller der faren er syk/skadet eller innlagt i helseinstitusjon og mor overtar disse ukene.

Når bare mor har rett til foreldrepenger
Hvis far ikke har rett til fedrekvote, men mor har, får hun hele stønadsperioden, inkludert fedrekvoten.

Det samme skjer hvis mor er alene om omsorgen for barnet.

Når far er alene om omsorgen for barnet
Hvis far har rett til foreldrepenger, og er alene om omsorgen for barnet, kan han få hele stønadsperioden, bortsett fra tre uker før termin.

Søknadsprosess og aktuelle skjema
Av alle stønader du har rett på i forbindelse med svangerskap, fødsel og barn, er det bare barnetrygden som kommer av seg selv. Alle andre stønader, som foreldrepenger og svangerskapspenger, må du søke om. Søknadsskjemaene finner du på www.nav.no Du må dokumentere svangerskapet ved å legge ved terminbekreftelse fra jordmor eller lege.
 
Barnebidrag
 

Den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen for barnet, har plikt til å betale barnebidrag. Det er barnet som har rett til bidraget, så dette gjelder unasett om foreldrene har vært gift med hverandre eller ikke, og selv om den bidragspliktige ikke har foreldreansvar. Det finnes satser på hvor høyt bidraget skal være. Foreldrene kan avtale bidrag som er høyere eller lavere enn dette. Ta kontakt med NAV for mer informasjon. Der finnes også en bidragsveileder som du kan bruke for å beregne bidraget.

Når skjemaet er levert, har du satt fram krav om engangsstønad/foreldrepenger/adopsjonspenger. Vanligvis sender da NAV et skjema til arbeidsgiveren din som skal fylle ut skjema som gir informajon om inntekt og skatt. Her avklares også om det er arbeidsgiver eller NAV som skal betale ut foreldrepengene. Er skjemaet mangelfullt utfylt, kan du få skjemaet i retur eller en henvendelse fra saksbehandler.
 
Trenger du hjelp til utfyllling, kan du ringe 55 55 33 33 for hjelp hos NAV, spørre på Facebooksiden deres om foreldrepenger eller bruke chaten deres
 
Dersom du føder før skjemaet er levert inn, må du levere det inn så raskt som mulig. NAV kan ikke behandle foreldrepengesak før skjemaet med krav om dette er mottatt.
 
Hvilke regler gjelder for de som bor i utlandet?
www.nav.no finner dere mye informasjon om hvilke regler som gjelder – enten dere befinner dere i et EØS-land eller ikke.
 
Hva skjer om jeg/vi endrer arbeidsgiver eller lønn i permisjonstiden?
Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV. Dette gjelder hvis du velger graderte foreldrepenger.

Begynner du å jobbe før barnet har fylt ett år, har du krav på ammefri med lønn. Illustrasjonsfoto: ShutterstockRett til ammefri
Mødre har rett til ammefri betalt av arbeidsgiver i barnets første leveår. Kravet er at avtalt arbeidsdag er minst sju timer. Du kan selv velge hvordan du vil ta ut denne timen, for eksempel som to halvtimer i løpet av arbeidsdagen.

Ammer du lenger enn til barnet er ett år, vil du fortsatt ha rett til ammefri, men du har ikke lenger krav på lønn i disse ammepausene.Oppdatert 08.09.2016
annonsebilag
 
ADTECH.config.placements['d5_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d5_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.enqueueAd('d5_annonsorinnhold');
 
ADTECH.config.placements['d6_annonsorinnhold'] = { responsive : { useresponsive: true, bounds: [{ id: 'bv_d6_annonsorinnhold', min: 0, max: 9999 }] }, params: { target: '_blank' } }; ADTECH.enqueueAd('d6_annonsorinnhold');

Legg inn en kommentar
 
 
 
 
bokstaver igjen
Antall kommentarer: 18
Ikke noe fast jobb..
Skrevet av Malin 08.12.2016
Jeg er gravid, har bare jobb i ekstrahjelpstilling. Leste at en får ca. 46000 for å kjøpe utstyr til barnet. Men hvordan er det med pengestøtte et helt år etter fødsel? Har jeg ingen krav på noen ting?
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Svangerskapet mens mammaperm eller utvide permisjon
Skrevet av Johanna 10.10.2016
Hva skjer nar for eksempel jeg blir gravid mens mammapermisjon? Far jeg mammaperm og foreldrepenger igjen eller.. ?
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
arbeidssøker
Skrevet av May Brit Busengdal 05.10.2016
Jeg går på avklaringspenger. Har jeg krav på fødselpenger (engangsstønad) hva skjer da med avklaringspenger. Hva bør jeg gjøre?
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Rettigheter ifm fødsel
Skrevet av Frank Johansen 26.09.2016
Hei, Har et par spørsmål.
Jeg er norsk og bor i Norge, min kone er kinesk og bor i Kina for øyeblikket. Hun og jeg ønsker at barnet blir født i Norge.
1) Må vi betale for at hun føder her i Norge?
2) Jeg er selvstendig næringsdrivende, men har ikke tatt ut lønn. Får vi allikevel barnetrygd?
Evt. hva har jeg mulighet til å få ut?
3) Kan vi få assistert befruktning når hun ikke er norsk statsborger?

Ser frem til deres svar.

Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Sykepenger
Skrevet av LiNa 19.07.2016
Hei.
Jeg lurte på kan man miste sykepenger ved utelandsk opphold??
Jeg skal flytte til sverige tenkte 3 mnd før termin. Har snakket med nav for forskjellige svar. Noen sier at jeg vil da beholder sykepenger men må søke ca 1 mnd før.

Jeg har snakket med legen, han sa det er ikke noe problem om hvor du bor. Arbeidgiveren også har send oppfølgingsplan til nav. Om at han sins også at jeg ikke klarer å jobbe og han at han ingenting som jeg kan klare å gjøre på jobben.
Er det noen som kan svare??
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Omsorgspermisjon
Skrevet av Lone 15.03.2016
Starter omsorgspermisjon for far når fødselen er i gang eller når mor og barn blir skrevet ut av sykehuset?
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Re: Nye regler fra 1. juli 2014
Skrevet av Maren 02.06.2014
Hei John

Se her: https://www.nav.no/Familie/Svangerskap%2C+f%C3%B8dsel+og+adopsjon/Regjeringen+endrer+m%C3%B8dre-+og+fedrekvoten.372591.cms

Det er endringer fra 01.07.14

Maren Eriksen, Babyverden
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Nye regler fra 01 juli 2014 ?
Skrevet av John 14.03.2014
Hei nye regler for 2014 er jo ennå ikke vedtatt i stortinget.
se denne linken her .
http://www.dinside.no/927607/fedrekvoten-kan-bli-redusert
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Tror dere har regnet litt feil...
Skrevet av Marianne 09.01.2014
På totalt antall uke for flerlingforeldre, så for tvillinger skal det vel være 54/66 (dere plusset på 5 uker på begge stede, skal være 5/7 - som skrevet i teksten). Den samme feilen på trillinger og på firlinger, så har dere plusset på 7 på den siste, men totalen blir likevel feil...
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Oppdatert artikkel
Skrevet av Maren Eriksen 03.01.2014
Hei, nå er artikkelen oppdatert med ferske tall fra 01.01.14.

Vennlig hilsen Maren Eriksen, Babyverden
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
?
Skrevet av Svanhild 22.12.2013
Jeg trodde de nye reglene sa 49/59 uker permisjon, der far har rett på 14 uker..? Mår jul og påske kommer i permisjonstiden, får man helligdagene til gode da? (Jobber turnus der jeg også jobber helligdager, i staten)
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Når mor og far ikke bor sammen
Skrevet av Karoline 21.09.2013
Har far rett på pappapermisjon da?
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
49 eller 47 uker?
Skrevet av S.K.M 06.06.2013
Glemte å skrive at terminen er 19 juni. S.K.M
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
49 eller 47 uker?
Skrevet av S.K.M 06.06.2013
Nå sitter jeg her som et spørsmålstegn etter å ha mottat brev fra kommunen jeg jobber i og nav, for på mitt ark står det at vi får innvilget 49 uker permisjon. Jeg får 3 uker før fødsel + 32 uker etter termin dato = 35 uker. Da får pappaen 14 uker pappaperm da? Er det skjedd en feil eller stemmer dette?
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Har alle rett til permisjon?
Skrevet av Stian Nillsen 22.01.2013
I en av de første setningene nevnes det at alle har rett til permisjon. Stemmer dette? På nav sine sider står det at far ikke har rett på permisjon hvis mor ikke har jobbet de siste seks månedene. Hva er sant? Jeg blir frustrert.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Mari
Skrevet av Mari 09.11.2011
Noen som har gjort seg tanker rundt 100% og 80% foreldrepenger. Har lest flere plasser at man får totalt mer utbetalt når man velger 100%. Noen som vet om man kun får utbetalt 80% feriepenger hvis man velger 80%? Lest på nett at en del har opplevd dette.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Mari
Skrevet av Mari 09.11.2011
Tar du et års ekstra foreldrepermisjon kan du søke om kontantstøtte.
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold
Hva slags støtte får man ved ett år ekstra foreldreperm?
Skrevet av Sivus 16.03.2011
Er det noen som vet om man kan få støtte til ett års ekstra foreldreperm?
Legg inn en kommentar | Rapportér upassende innhold


 

 

 

Sjefredaktør: Karine Næss Frafjord
Fagredaktør: Maren Eriksen
Journalist: Janet Molde Hollund
Forumansvarlig: Tamara Nygård

RSS-feed Aktuelt fra Babyverden.no
Kontakt: babyverden(a)sandviks.com

Babyverden.no arbeider etter Vær Varsom- plakatens regler for god presseskikk og følger redaktørplakaten.


tilbyr veiledning gjennom Babyverden.no og Familieverden.no, og rett bok til rett tid gjennom Goboken. Eller sagt på en annen måte: Vi hjelper barn og foreldre å utvikle seg sammen. Vi utgir også Svangerskapsboken, Spedbarnsboken og Fødselsboken som deles ut gratis til alle gravide og småbarnsforeldre i Norge.

Copyright © 2001-2016 Babyverden.no - Kopiering av materiale fra Babyverden.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. Babyverden har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

Babyverden.no bruker informasjonskapsler (Cookies). Her kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler(cookies) på Sandviks og Babyverden sine siter

Til toppen av siden